A         A         A         A

125 לְיוֹחָנָן ג - John 3

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1

* ----------------------------------------

לְיוֹחָנָן ג פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1:1 הזקן אל גיוס החביב אשר אני אהב אתו באמת׃

1:2 חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך׃

1:3 כי שמחתי למאד כאשר באו אחים ויעידו על אמתך אשר מתהלך באמת אתה׃

1:4 אין לי שמחה גדולה מלשמע את אשר בני יתהלכו באמת׃

1:5 חביבי באמונה כל מעשיך עם האחים ועם הארחים׃

 < 
1:6 אשר העידו על אהבתך בפני הקהל ואף תיטיב לעשות בלותך אתם כאשר יאתה לפני אלהים׃

1:7 כי בעבור שמו יצאו ולא לקחו מאומה מן הגוים׃

1:8 על כן חיבים אנחנו לקבל אתם למען נהיה עזרים לאמת׃

1:9 אני כתבתי אל הקהלה אך דיוטריפס המתאוה להיות עליהם לראש איננו מקבל אתנו׃

1:10 על כן בבאי אזכיר את מעשיו אשר הוא עשה בספרו עלינו דברים רעים ולא דיו שלא יקבל את האחים כי גם ימנע את החפצים לקבל ויגרשם מתוך הקהלה׃

 < 
1:11 חביבי אל תרדף הרעה כי אם הטוב העשה טוב הוא מאלהים והעשה רע לא ראה את האלהים׃

1:12 על דימטריוס העידו הכל וגם האמת עצמה וגם אנחנו מעידים עליו וידעתם כי עדותנו היא נאמנה׃

1:13 הרבה לי לכתב ולא חפצתי לכתב אליך בדיו ובקנה׃

1:14 אבל אקוה לראותך במהרה ופה אל פה נדבר׃

1:15 שלום לך הרעים שאלים לשלומך שאל לשלום הרעים לאיש איש בשמו׃

 < 
* ----------------------------------------

הסוף  < 
John 3

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)