A         A         A         A

124 לְיוֹחָנָן ב - John 2

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1

* ----------------------------------------

לְיוֹחָנָן ב פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1:1 הזקן אל הגבירה הבחירה ואל בניה אשר אני אהב אתם באמת ולא אני לבדי כי אם גם כל ידעי האמת׃

1:2 למען האמת העמדת בקרבנו וגם תהיה עמנו לעולם׃

1:3 יהי עמכם חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח בן האב באמת ובאהבה׃

1:4 שמחתי למאד כי מצאתי מבניך מתהלכים באמת כמצוה אשר קבלנו מאת האב׃

1:5 ועתה מבקש אני ממך הגבירה ולא ככתב אליך מצוה חדשה כי אם את אשר היתה לנו מראש לאהבה איש את רעהו׃

 < 
1:6 וזאת היא האהבה אשר נתהלך במצותיו זאת היא המצוה אשר שמעתם מראש להתהלך בה׃

1:7 כי מתעים רבים באו לעולם אשר אינם מודים בישוע המשיח כי בא בבשר זה הוא המתעה וצר המשיח׃

1:8 השמרו לכם פן תאבד ממנו פעלתנו כי אם נקח משכרתנו שלמה׃

1:9 כל העבר על תורת המשיח ואיננו עמד בה אין לו אלהים והעמד בתורת המשיח יש לו גם האב גם הבן׃

1:10 כל הבא אליכם ולא יביא את התורה הזאת לא תאספו אתו הביתה ולא תשאלו לו לשלום׃

 < 
1:11 כי השאל בשלומו הוא משתתף במעשיו הרעים׃

1:12 הרבה לי לכתב אליכם ולא חפצתי בניר ובדיו כי אקוה לבוא אליכם ולדבר פה אל פה למען תהיה שמחתנו שלמה׃

1:13 בני אחותך הבחירה שאלים לשלומך אמן׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
John 2

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)