A         A         A         A

118 פִּילֵימוֹן - Philemon

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1

* ----------------------------------------

פִּילֵימוֹן פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1:1 פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו׃

1:2 ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך׃

1:3 חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

1:4 מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי׃

1:5 אחרי שמעי אהבתך ואמונתך אשר בך לאדנינו ישוע ולכל הקדושים׃

 < 
1:6 למען אשר תאמץ התחברות אמונתך בדעת כל טוב אשר בכם לשם המשיח׃

1:7 כי שמחה גדולה ונחמה יש לנו באהבתך באשר היתה רוחה למעי הקדושים אחי על ידיך׃

1:8 לכן אף כי יש לי בטחון רב במשיח לצותך את הראוי לך הנה בחרתי למען האהבה לחלות את פניך׃

1:9 כאשר הנה אנכי פולוס איש זקן ועתה גם אסיר ישוע המשיח׃

1:10 אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס׃

 < 
1:11 אשר מלפנים לא הועיל לך ועתה הוא להועיל גם לך גם לי והשיבתיו אליך׃

1:12 ואתה קבל נא אתו שהוא מעי׃

1:13 חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה׃

1:14 אבל בלי רצונך לא אביתי לעשות דבר למען לא תהיה טובתך באנס כי אם בנדבה׃

1:15 כי אולי נפרד ממך לשעה בעבור אשר יהיה לך לעולם׃

 < 
1:16 ומעתה לא כעבד כי אם למעלה מעבד כאח אהוב שכן הוא לי ביותר ואף כי לך הן בבשר הן באדון׃

1:17 והנה אם תחשבני לחבר לך תקבלנו כמוני׃

1:18 ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי׃

1:19 אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך׃

1:20 כן אחי אהנה נא ממך באדון נחם נא את מעי באדון׃

 < 
1:21 בבטחוני כי תשמע לי כתבתי אליך ויודע אני כי תעשה יותר ממה שאמרתי׃

1:22 ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם׃

1:23 אפפרס האסור אתי במשיח ישוע׃

1:24 ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך׃

1:25 חסד ישוע המשיח אדנינו עם רוחכם אמן׃

 < 
* ----------------------------------------

הסוף  < 
Philemon

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)