A         A         A         A

116 טִימוֹתִיּוֹס ב - Timothy 2

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3 4

* ----------------------------------------

טִימוֹתִיּוֹס ב פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1:1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון האלהים לפי הבטחת החיים אשר בישוע המשיח׃

1:2 אל טימותיוס בנו החביב חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו ומאת המשיח ישוע אדנינו׃

1:3 מודה אני לאלהים אשר אני עבד אותו מימי אבותי ברוח טהורה כי תמיד אזכרך בתפלותי לילה ויומם׃

1:4 ונכספתי לראותך בזכרי את דמעותיך למען אמלא שמחה׃

1:5 כי באתי לזכר את אמונתך בלתי צבועה ששכנה כבר בלואיס זקנתך ובאבניקה אמך ומבטח אני כי תשכן גם בך׃

 < 
1:6 על כן אזכירך שתעורר את מתנת האלהים הנתונה לך בסמיכת ידי׃

1:7 כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

1:8 לכן אל תבוש לא מעדות אדנינו ולא ממני אסירו כי אם תסבל הרעות גם אתה כמוני על הבשורה כפי כח האלהים׃

1:9 אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃

1:10 ועתה נגלה בהראות מושיענו ישוע המשיח אשר בטל את המות ויוצא לאור על ידי הבשורה את החיים ואת אשר איננו עובר׃

 < 
1:11 אשר הפקדתי להיות לה כרוז ושליח ומורה הגוים׃

1:12 ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃

1:13 החזק בתכונת הדברים הבריאים אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע׃

1:14 שמר את הפקדון הטוב בעזרת רוח הקדש השכן בנו׃

1:15 זאת אתה יודע כי פנו ממני כל אשר באסיא ובתוכם פוגלוס והרמוגניס׃

 < 
1:16 יתן האדון רחמים לבית אניסיפורוס כי פעמים רבות השיב את נפשי ולא בוש ממוסרי׃

1:17 כי אם בהיותו ברומי יגע לבקשני עד כי מצאני׃

1:18 יתן לו האדון למצא רחמים מלפני יהוה ביום ההוא ורב שרותו אשר שרת באפסוס אתה ידעת היטב׃


* ----------------------------------------

טִימוֹתִיּוֹס ב פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2:1 לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע׃

2:2 ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃

2:3 וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח׃

2:4 איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא׃

2:5 וגם אם נאבק איש לא יכתר אם לא יאבק כמשפט׃

 < 
2:6 האכר העבד הוא יאכל ראשונה מפרי האדמה׃

2:7 בין באשר אני אמר כי האדון יתן לך חכמה בכל דבר׃

2:8 זכור תזכר את ישוע המשיח הנעור מן המתים אשר הוא מזרע דוד כפי בשורתי׃

2:9 אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר׃

2:10 ועל כן אסבל את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים׃

 < 
2:11 נאמן הדבר הזה כי אם מתנו אתו גם אתו נחיה׃

2:12 אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו׃

2:13 אם לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לכחש בעצמו לא יוכל׃

2:14 זאת הזכר להם והעד לפני האדון שלא לעשק במחלקת מלים אשר לא להועיל רק לעות דעת השמעים׃

2:15 היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃

 < 
2:16 אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃

2:17 ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס׃

2:18 אשר תעו מן האמת באמרם כי תחית המתים כבר היתה ויבלבלו אמונת קצת אנשים׃

2:19 אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃

2:20 כי בבית גדול לא כלי זהב וכסף בלבד אלא גם של עץ ושל חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון׃

 < 
2:21 והנה אם טהר איש את נפשו מאלה יהיה כלי לכבוד מקדש ומועיל לבעל הבית מוכן לכל מעשה טוב׃

2:22 ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃

2:23 ותרחק מן השאלות התפלות באין מוסר באשר תדע כי אך קטטה מולידות הנה׃

2:24 ועבד האדון לא יתקוטט אלא יהי נוח לכל ומבין ללמד וסבלן׃

2:25 ומיסר בנמיכות רוח את המתנגדים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב להכרת האמת׃

 < 
2:26 ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃


* ----------------------------------------

טִימוֹתִיּוֹס ב פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3:1 וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות׃

3:2 כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃

3:3 חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב׃

3:4 ומסרים ופחזים וגבהי רוח והלכים אחרי תענוגים יותר מאחרי האלהים׃

3:5 ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה׃

 < 
3:6 כי יש בהם הבאים בלאט אל הבתים ושבים נשים טעונות חטאים ונתעות בתאות שנות׃

3:7 הלמדות תמיד ולעולם אינן יכלות לבוא לידיעת האמת׃

3:8 כי כמו יניס וימבריס אשר קמו על משה כן גם אלה מתקוממים אל האמת אנשים אשר נשחתה דעתם ונמאסים בדבר האמונה׃

3:9 אכן לא יוסיפו להצליח כי שגעונם יגלה לכל כאשר קרה גם את האנשים ההם׃

3:10 אבל אתה הלכת אחרי בהוראה ובהנהגה וברצון ובאמונה ובארך הרוח ובאהבה ובסבלנות׃

 < 
3:11 וברדיפות ובענוים אשר מצאוני באנטיוכיא ובאקוניא ובלוסטרא ואלה הרדיפות סבלתי ומכלן הצילני האדון׃

3:12 וגם כל החפצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע המה ירדפו׃

3:13 ואנשים רעים וקסמים יוסיפו סרה מתעים ונתעים׃

3:14 אבל אתה עמד במה שלמדת והבטחת כי יודע אתה מי הוא אשר למדת ממנו׃

3:15 ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃

 < 
3:16 כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃

3:17 למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃


* ----------------------------------------

טִימוֹתִיּוֹס ב פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4:1 לכן אני מעיד בך נגד האלהים ונגד אדנינו ישוע המשיח הבא לשפט את החיים ואת המתים בהופעתו ובמלכותו׃

4:2 הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה׃

4:3 כי בוא תבא העת אשר לא יכילו את הלקח הבריא כי אם כאות נפשם יקבצו להם מורים לשעשעי אזנים׃

4:4 ויטו אזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות׃

4:5 אבל אתה היה ער בכל סבל הרעות ועשה מלאכת המבשר ומלא את שרותך׃

 < 
4:6 כי עתה זה אסך נסך ועת פטירתי הגיעה׃

4:7 המלחמה הטובה נלחמתי את המרוצה השלמתי את האמונה שמרתי׃

4:8 ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו׃

4:9 חושה לבוא אלי במהרה׃

4:10 כי דימס עזבני באהבתו את העולם הזה וילך לו לתסלוניקי וקריסקיס הלך לגלטיא וטיטוס לדלמטיא׃

 < 
4:11 ולוקס הוא לבדו עמדי קח את מרקוס והביאהו אתך כי יועיל לי למאד לעבודה׃

4:12 את טוכיקוס שלחתי לאפסוס׃

4:13 את המטפחת שהנחתי בטרואס אצל קרפוס הביאהו אתך בבואך ואף את הספרים ובפרט את המגלות של קלף׃

4:14 אלכסנדר חרש הנחשת עשה לי רעות רבות ישלם לו יהוה כמעשיו׃

4:15 וגם אתה השמר לך ממנו כי מרו מרה את דברינו׃

 < 
4:16 בהתנצלותי הראשונה לא היה איש לעזרני כי כלם עזבוני אל יחשב להם עון׃

4:17 אבל האדון הוא עזרני וחזקני למען תשלם על ידי הבשורה וישמעוה כל הגוים ואנצל מפי אריה׃

4:18 ויצילני האדון מכל מעשה רע ויושיעני אל מלכותו שבשמים לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

4:19 שאל לשלום פריסקה ועקילס ובית אניסיפורוס׃

4:20 ארסטוס נשאר בקורנתוס ואת טרופימוס הנחתי חולה במילטוס׃

 < 
4:21 חושה לבוא לפני הסתיו אובולוס ופודיס ולינוס וקלודיה והאחים כלם שאלים לשלומך׃

4:22 אדנינו ישוע המשיח יהי עם רוחך החסד עמכם אמן׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Timothy 2

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)