A         A         A         A

114 הַתַּסְלוֹנִיקִים ב - Thessalonians 2

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3

* ----------------------------------------

הַתַּסְלוֹנִיקִים ב פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1:1 פולוס וסלונוס וטימותיוס אל קהלת התסלוניקים באלהים אבינו ובאדנינו ישוע המשיח׃

1:2 חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

1:3 חיבים אנחנו להודות בכל עת לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו׃

1:4 עד כי נתהלל בכם אף אנחנו בקהלות אלהים על סבלנותכם ועל אמונתכם בכל הרדיפות ובכל הלחץ אשר סבלתם׃

1:5 לאות צדקת משפט אלהים למען תמצאו ראוים למלכות האלהים אשר בעבורה גם תענו׃

 < 
1:6 באשר צדיק האלהים לגמל לחץ ללחציכם׃

1:7 ולכם הנלחצים רוחה אתנו יחד בהגלות האדון ישוע מן השמים עם מלאכי עזו׃

1:8 באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃

1:9 אשר ישאו משפט אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו׃

1:10 בבאו ביום ההוא להכבד בקדשיו ולהתפלא בכל המאמינים כי האמנתם לעדותנו אליכם׃

 < 
1:11 לכן גם נתפלל בעדכם בכל עת אשר יתן אתכם אלהינו ראוים אל אשר אתם מקראים וימלא בעז כל חפצכם בטוב וכל מעשה אמונתכם׃

1:12 למען יכבד בכם שם ישוע אדנינו ואתם תכבדו בו על פי חסד אלהינו ואדנינו ישוע המשיח׃


* ----------------------------------------

הַתַּסְלוֹנִיקִים ב פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2:1 והננו מבקשים מכם אחי על אדות ביאת אדנינו ישוע המשיח ואסיפתנו אליו׃

2:2 אשר לא תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כמו שלוחה מאתנו כאלו הגיע יום המשיח׃

2:3 אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון׃

2:4 המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את עצמו כי אלהים הוא׃

2:5 הלא תזכרו כי בעוד היותי אתכם דברתי אלה אליכם׃

 < 
2:6 ועתה ידעתם מה שימנעהו מלהגלות בעתו׃

2:7 כי סוד הרשע כבר החל לפעל רק שיוסר מתוך המנע עד כה׃

2:8 ואז יגלה הרשע אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו וישביתנו בהופעת ביאתו׃

2:9 את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר׃

2:10 ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃

 < 
2:11 ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃

2:12 למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃

2:13 אבל אנחנו חיבים להודות לאלהים בכל עת בעבורכם אחי חביבי האדון אשר האלהים בחר בכם מראשית לישועה בקדוש הרוח ובאמונת האמת׃

2:14 לזאת קרא אתכם בבשורתנו לנחלת כבוד אדנינו ישוע המשיח׃

2:15 לכן אחי עמדו והחזיקו בקבלות אשר למדתם אם בדברנו אם באגרתנו׃

 < 
2:16 והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃

2:17 הוא ינחם את לבבכם ויכונן אתכם בכל דבר ומעשה טוב׃


* ----------------------------------------

הַתַּסְלוֹנִיקִים ב פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3:1 ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כמו גם בקרבכם׃

3:2 ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה׃

3:3 אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃

3:4 ואנחנו בטוחים עליכם באדנינו כי תעשו וגם תוסיפו לעשות את אשר נצוה׃

3:5 והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃

 < 
3:6 והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃

3:7 הלא ידעתם אף אתם איך עליכם להתהלך כמנו כי לא נהגנו דרך מעות בתוככם׃

3:8 גם לא אכלנו לחם איש חנם כי ביגיעה ותלאה לילה ויומם היינו עמלים לבלתי היות לאיש מכם למשא׃

3:9 לא בעבור שאין לנו הרשות לזאת כי אם לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו׃

3:10 כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל׃

 < 
3:11 כי שמענו שיש בכם אנשים המעקשים את דרכיהם ואינם עבדים מאומה ומבלים ימיהם בהבלים׃

3:12 ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃

3:13 ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב׃

3:14 ואם לא ישמע איש אל דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל תתערבו עמו למען יבוש׃

3:15 אך לא כאיב תחשבהו כי אם תוכיחהו כאח׃

 < 
3:16 והוא אדון השלום הוא יתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים׃

3:17 יהי האדון עם כלכם׃

3:18 שאלת השלום מידי אני פולוס והיא האות בכל האגרות כן אנכי כתב׃ [ (II Thessalonians 3:19) חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃ ]

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Thessalonians 2

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)