A         A         A         A

112 הַקּוֹלַסִּים - Colossians

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3 4

* ----------------------------------------

הַקּוֹלַסִּים פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1:1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו׃

1:2 אל הקדשים והאחים הנאמנים במשיח אשר הם בקולשא חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

1:3 נודה לאלהים אבי אדנינו ישוע המשיח בכל עת אשר אנחנו מתפללים בעדכם׃

1:4 אחרי אשר שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם אל כל הקדשים׃

1:5 בעבור התקוה הצפונה לכם בשמים ונודעתם לכם מקדם בדבר אמת הבשורה׃

 < 
1:6 אשר באה אליכם וגם לכל העולם ותפרה ותרבה כמו גם בתוככם למן היום אשר שמעתם והכרתם באמת את חסד אלהים׃

1:7 כאשר למדתם מן אפפרס חברנו החביב אשר הוא משרת נאמן בעדכם למשיח׃

1:8 והוא גם הודיע אתנו את האבתכם ברוח׃

1:9 בעבור זאת גם אנחנו למן היום אשר שמענוה לא חדלנו להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצון האלהים בכל חכמה ותבונה רוחנית׃

1:10 להתהלך כטוב בעיני האדון וככל רצונו ולעשות פרי בכל מעשה טוב ולרבות בדעת אלהים׃

 < 
1:11 להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃

1:12 ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור׃

1:13 אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃

1:14 אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃

1:15 והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא׃

 < 
1:16 כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃

1:17 והוא לפני הכל והכל קים בו׃

1:18 והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל׃

1:19 כי כן היה הרצון לשכן בו את כל המלוא׃

1:20 ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃

 < 
1:21 וגם אתם אשר הייתם מלפנים מוזרים ואיבים בנטות לבבכם אחרי המעשים הרעים׃

1:22 עתה רצה אתכם בגוף בשרו על ידי מותו להעמידכם לפניו קדשים ובלי מום ודפי׃

1:23 אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת׃

1:24 עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה׃

1:25 אשר הייתי לה למשרת כפי פקדת אלהים אשר נתנה לי עליכם למלאת את דבר האלהים׃

 < 
1:26 את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃

1:27 אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃

1:28 ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע׃

1:29 ובזאת אף אני עמל ונלחם כפי פעלת כחו הפעל בי בגבורה׃


* ----------------------------------------

הַקּוֹלַסִּים פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2:1 הנני מודיע אתכם גדל הקרב אשר בקרבי על אדותיכם ועל אדות אנשי לודקיא ועל כל אשר לא ראו את פני בבשר׃

2:2 למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃

2:3 אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃

2:4 וזאת אמר אני לכם למען אשר לא יטעה אתכם איש בשפתי חלקות׃

2:5 כי גם אם בבשרי אני רחוק מכם הנה ברוחי אני אצלכם ואשמח בראתי את תכונתכם ואמץ אמונתכם במשיח׃

 < 
2:6 לכן כאשר קבלתם את המשיח את ישוע אדנינו כן גם התהלכו בו׃

2:7 משרשים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה׃

2:8 הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃

2:9 כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃

2:10 אשר הוא ראש כל שררה ושלטן׃

 < 
2:11 ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח׃

2:12 כי נקברתם אתו בטבילה אף קמתם אתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן המתים׃

2:13 גם אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את כל פשעיכם׃

2:14 וימחק את השטר המעיד בנו בחקתיו אשר היה לנגדנו וישאהו מתוכנו ויתקעהו בצלב׃

2:15 ויפשט את השרים והשליטים ויתנם ביד רמה לראוה בם ויוליכם שולל בנפשו׃

 < 
2:16 על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃

2:17 אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח׃

2:18 אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃

2:19 ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃

2:20 לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃

 < 
2:21 אל תאחז אל תטעם אל תגע׃

2:22 והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃

2:23 הנראים כעין חכמה בעבודה בדויה מלב ובשפלות רוח ובענוי הגוף שלא כהגן רק להשביע הבשר׃


* ----------------------------------------

הַקּוֹלַסִּים פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3:1 לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃

3:2 את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את אשר בארץ׃

3:3 כי מתם וחייכם צפונים עם המשיח באלהים׃

3:4 בעת הגלות המשיח אשר הוא חייכם גם אתם תגלו עמו בכבוד׃

3:5 על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃

 < 
3:6 כי בגלל אלה בא חרון אלהים על בני חמרי׃

3:7 אשר גם אתם הלכתם בהם מלפנים בחיותכם בתוכם׃

3:8 אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם׃

3:9 ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃

3:10 ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃

 < 
3:11 אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃

3:12 לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃

3:13 ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃

3:14 ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

3:15 וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃

 < 
3:16 דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

3:17 וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

3:18 אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃

3:19 אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃

3:20 הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃

 < 
3:21 האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃

3:22 העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃

3:23 כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃

3:24 וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃

3:25 וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃

 < 

* ----------------------------------------

הַקּוֹלַסִּים פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4:1 אתם האדנים תנו לעבדיכם הישר והשוה ודעו כי גם אתם יש לכם אדון בשמים׃

4:2 התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃

4:3 והתפללו גם בעדנו למען יפתח לנו האלהים את שער הדבור לחות את סוד המשיח אשר בעבורו אסור אנכי׃

4:4 למען אשר אגלה אתו כמשפט עלי לחות׃

4:5 התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃

 < 
4:6 דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃

4:7 את כל הקרת אותי וידיעכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן ועבד עמיתי באדון׃

4:8 אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען ידע את דבריכם וינחם את לבבכם׃

4:9 עם אוניסימוס האח הנאמן והחביב אשר הוא מכם המה יודיעו אתכם את כל דברינו פה׃

4:10 ארסטרכוס השבוי עמי יחד שאל לשלומכם ומרקוס בן אחות בר נבא אשר צויתם עליו אם יבוא אליכם תקבלהו׃

 < 
4:11 וישוע הנקרא יוסטוס אשר הם מן המולים אלה לבדם מן העזרים למלכות האלהים היו לי לנחמה׃

4:12 אפפרס אשר הוא מכם שאל לשלומכם משרת המשיח הנאבק בעדכם בתפלתיו בכל עת למען תעמדו שלמים ומלאים דעת בכל רצון אלהים׃

4:13 כי מעיד אני עליו כי קנאה גדולה הוא מקנא לכם ולאנשי לודקיא ולאנשי הירפוליס׃

4:14 לוקס הרופא החביב ודימס שאלים לשלומכם׃

4:15 שאלו לשלום האחים אשר בלודקיא ולשלום נומפס והקהלה אשר בביתו׃

 < 
4:16 ואחרי קראם את האגרת הזאת לפניכם עשו שתקרא גם בקהל לודקיים ואת אשר ללודקיא תקראוה גם אתם׃

4:17 ואמרו אל ארכפוס שית לבך לעבודה אשר קבלתה באדון למען תמלאנה׃

4:18 שאלת השלום מידי אני פולוס זכרו את מוסרי החסד עמכם אמן׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Colossians

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)