A         A         A         A

111 הַפִּילִפִּיִּים - Philippians

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3 4

* ----------------------------------------

הַפִּילִפִּיִּים פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1:1 פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים׃

1:2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

1:3 אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃

1:4 ותמיד בכל תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם׃

1:5 על התחברותכם אל הבשורה למן היום הראשון ועד הנה׃

 < 
1:6 ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃

1:7 כאשר ראוי לי לחשב ככה על כלכם בעבור שאתי אתכם בלבבי במוסרי ובהצדיקי ובחזקי את הבשורה באשר כלכם חברי בחסד׃

1:8 כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃

1:9 ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃

1:10 למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃

 < 
1:11 מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו׃

1:12 והנני מודיע אתכם אחי כי אשר מצאתני היתה אך ליתרון הבשורה׃

1:13 עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים׃

1:14 ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד׃

1:15 הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה׃

 < 
1:16 אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי׃

1:17 ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה׃

1:18 אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח׃

1:19 כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח׃

1:20 ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי׃

 < 
1:21 כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי׃

1:22 אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר׃

1:23 כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃

1:24 אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃

1:25 ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃

 < 
1:26 למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃

1:27 רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃

1:28 ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא׃

1:29 כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו׃

1:30 כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי׃

 < 

* ----------------------------------------

הַפִּילִפִּיִּים פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2:1 לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃

2:2 השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃

2:3 ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃

2:4 כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃

2:5 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃

 < 
2:6 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃

2:7 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃

2:8 וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃

2:9 על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃

2:10 למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃

 < 
2:11 וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

2:12 לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃

2:13 כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃

2:14 עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃

2:15 למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃

 < 
2:16 מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃

2:17 אבל אם גם אסך על זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח וגם שש עם כלכם׃

2:18 וככה שמחו אף אתם ושישו עמדי׃

2:19 וקויתי בישוע אדנינו לשלח במהרה אליכם את טימותיוס למען תנוח דעתי בהודע לי דבר מעמדכם׃

2:20 כי זולתו אין אתי איש כלבבי אשר בלב שלם ידאג לכם׃

 < 
2:21 כי כלם את אשר להם ידרשו ולא את אשר לישוע המשיח׃

2:22 ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה׃

2:23 ואתו אקוה לשלח אליכם מהר כאשר אראה מה יהיה לי׃

2:24 ובטחתי באדנינו אשר גם אנכי אבוא אליכם במהרה׃

2:25 ואחשב מן הצרך לשלח אליכם את אפפרודיטוס אחי ועזרי וחברי בצבא והוא שליחכם ומשרתי בצרכי׃

 < 
2:26 יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃

2:27 אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃

2:28 לכן מהרתי לשלחו אליכם למען תראהו ותשובו לשמוח וגם ימעט יגוני׃

2:29 על כן קבלהו באדנינו בכל שמחה והוקירוט אנשים כמהו׃

2:30 כי בעבור מעשה המשיח הגיע עד מות ותקל נפשו בעיניו למען ימלא את אשר חסרתם בשרתכם אותי׃

 < 

* ----------------------------------------

הַפִּילִפִּיִּים פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3:1 ובכן אחי שמחו באדנינו הן לכתב ולשנות כזאת אליכם עלי איננו לטרח ולכם הוא לחזוק׃

3:2 הזהרו מן הכלבים הזהרו מן הפעלים הרעים הזהרו מן החתוך׃

3:3 כי אנחנו בני המילה העבדים את האלהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בטחים בבשר׃

3:4 אף כי גם לי יש לבטח בבשר ואם יחשב איש שיוכל לבטח בבשר הנה אני יותר ממנו׃

3:5 אשר אני נמול בן שמונת ימים מבני ישראל משבט בנימין עברי מן העברים׃

 < 
3:6 לפי התורה פרוש בקנאתי רדף את העדה ולפי צדקת התורה בלי שמץ׃

3:7 אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃

3:8 וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃

3:9 ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה׃

3:10 לדעת אתו ואת גבורת תחיתו והתחברות ענוייו ולהדמות למותו׃

 < 
3:11 להגיע אם אוכל אל תחית המתים׃

3:12 לא כאלו השגתי כבר או כאלו השלמתי אבל ארדף אולי אשיג כאשר גם השיגני המשיח ישוע׃

3:13 אחי אינני חשב כי כבר השגתי אך אחת דברתי כי שכח אני את אשר מאחרי ואשתטח אל אשר לפני׃

3:14 וארדף את מטרת שכר הנצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלהים במשיח ישוע׃

3:15 לכן מי שהוא שלם בנו כן יחשב ואם תחשבו מחשבה אחרת גם זאת יגלה לכם האלהים׃

 < 
3:16 רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃

3:17 אחי היו חברים להלכים אחרי והביטו אל המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃

3:18 כי רבים המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃

3:19 כי רבים המתהלכים אשר עליהם אמרתי לכם פעמים הרבה ועתה גם בבכי אני אמר כי הם איבי צלב המשיח׃

3:20 אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃

 < 
3:21 כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח׃ [ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו׃ ]


* ----------------------------------------

הַפִּילִפִּיִּים פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4:1 ועתה אחי החביבים והחמודים שמחתי ועטרת ראשי עמדו נא כן באדנינו חביבי׃

4:2 את אבהודיה אני מזהיר ואת סונטיכי אני מזהיר להיות לב אחד באדנינו׃

4:3 ואתה חברי הנצמד לי באמת אף ממך אני מבקש להיות להן לעזר אשר יגעו עמדי על הבשורה עם קלימיס ועם שאר תמכי אשר שמותם יחד בספר החיים׃

4:4 שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃

4:5 ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון׃

 < 
4:6 אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

4:7 ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

4:8 ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃

4:9 אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃

4:10 ואני שמחתי מאד באדנינו כי עתה הפעם החלפתם כח להשגיח עלי וגם משגיחים הייתם עד כה אך לא עלתה בידכם׃

 < 
4:11 ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃

4:12 ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר׃

4:13 כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

4:14 אבל היטבתם לעשות בהתחברכם אלי בצרתי׃

4:15 וידעתם גם אתם פילפיים כי בראשית הבשורה כצאתי ממקדוניא לא התחברה לי אחת מן הקהלות בעשק משא ומתן כי אם אתם בלבד׃

 < 
4:16 כי גם בתסלוניקי שלחתם לי את צרכי פעם ושתים׃

4:17 לא שאבקש את המתן אך אבקש הפרי אשר ירבה בחשבנכם׃

4:18 ואני קבלתי את הכל ויש לי די והותר ואני נמלאתי ריח ניחח בקבלי מידי אפפרודיטוס את כל אשר שלחתם זבח ערב ורצוי לאלהים׃

4:19 ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃

4:20 ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

 < 
4:21 שאלו לשלום כל קדוש במשיח ישוע האחים אשר עמדי שאלים לשלומכם׃

4:22 כל הקדשים שאלים לשלומכם וביותר אלה אשר מבית הקיסר׃

4:23 חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Philippians

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)