A         A         A         A

110 הָאֶפְסִיִּים - Ephesians

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3 4 5 6

* ----------------------------------------

הָאֶפְסִיִּים פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1:1 פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃

1:2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

1:3 ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃

1:4 כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃

1:5 יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃

 < 
1:6 לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃

1:7 אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃

1:8 אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל׃

1:9 והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃

1:10 על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ׃

 < 
1:11 אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃

1:12 להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃

1:13 ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃

1:14 כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃

1:15 בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃

 < 
1:16 לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃

1:17 כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃

1:18 ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃

1:19 ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃

1:20 אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃

 < 
1:21 ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא׃

1:22 וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃

1:23 אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃


* ----------------------------------------

הָאֶפְסִיִּים פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2:1 גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃

2:2 אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃

2:3 וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃

2:4 אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃

2:5 אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃

 < 
2:6 ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃

2:7 להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃

2:8 כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃

2:9 לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃

2:10 כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

 < 
2:11 על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר׃

2:12 כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃

2:13 ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃

2:14 כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃

2:15 בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃

 < 
2:16 וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה׃

2:17 ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃

2:18 כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃

2:19 לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃

2:20 בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃

 < 
2:21 אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃

2:22 ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃


* ----------------------------------------

הָאֶפְסִיִּים פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3:1 בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים׃

3:2 כי אמנם שמעתם הנהגת חסד האלהים אשר נתן לי אליכם׃

3:3 כי בחזון גלה לי הסוד אשר למעלה כתבתי לכם במעט׃

3:4 ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח׃

3:5 אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח׃

 < 
3:6 להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה׃

3:7 אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו׃

3:8 לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃

3:9 ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃

3:10 למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה׃

 < 
3:11 על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו׃

3:12 אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃

3:13 בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם׃

3:14 על כן אכרעה על ברכי לאבי אדנינו ישוע המשיח׃

3:15 אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמים ושבארץ׃

 < 
3:16 לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃

3:17 שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃

3:18 למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה׃

3:19 וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים׃

3:20 ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃

 < 
3:21 לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן׃


* ----------------------------------------

הָאֶפְסִיִּים פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

4:1 לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃

4:2 בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃

4:3 ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃

4:4 גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃

4:5 אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת׃

 < 
4:6 אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם׃

4:7 אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃

4:8 על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם׃

4:9 ועלה שאמר מה הוא אם לא שירד ירד מקדם לתחתיות ארץ׃

4:10 הירד הוא אשר גם עלה למעלה מכל השמים למען ימלא את הכל׃

 < 
4:11 והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃

4:12 להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃

4:13 עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃

4:14 ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃

4:15 כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃

 < 
4:16 אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃

4:17 והנה זאת אני אמר ומעיד באדון כי מעתה לא תלכו עוד כיתר הגוים ההלכים בהבלי שכלם׃

4:18 חשכי הדעת ומוזרים לחיי אלהים מפני אולתם אשר בהם כי טח מהשכיל לבבם׃

4:19 אשר השמינו ויתנו את נפשם לזמה לעשות כל תועבה באהבת הבצע׃

4:20 ואתם לא כן למדתם את המשיח׃

 < 
4:21 אם אמנם אתו שמעתם ובו למדתם כפי האמת בישוע׃

4:22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃

4:23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃

4:24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

4:25 על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃

 < 
4:26 רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃

4:27 גם לא תתנו מקום לשטן׃

4:28 מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃

4:29 כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃

4:30 ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃

 < 
4:31 כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה׃

4:32 והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃


* ----------------------------------------

הָאֶפְסִיִּים פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

5:1 לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃

5:2 והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃

5:3 אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃

5:4 גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה׃

5:5 כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃

 < 
5:6 אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃

5:7 על כן אל יהי חלקכם עמהם׃

5:8 כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃

5:9 כי פרי הרוח כל מעשי חסד וצדק ואמת׃

5:10 ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדנינו׃

 < 
5:11 ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃

5:12 כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃

5:13 אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא׃

5:14 על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃

5:15 ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃

 < 
5:16 מוקירים העת כי הימים רעים המה׃

5:17 על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדנינו׃

5:18 ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃

5:19 ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃

5:20 והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

 < 
5:21 הכנעו איש לאחיו ביראת אלהים׃

5:22 הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃

5:23 כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃

5:24 אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃

5:25 האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃

 < 
5:26 למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃

5:27 להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃

5:28 כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

5:29 כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃

5:30 כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃

 < 
5:31 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃

5:32 גדול הסוד הזה ואני מפרש אתו על המשיח ועל עדתו׃

5:33 ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃


* ----------------------------------------

הָאֶפְסִיִּים פרק 6  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6:1 שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

6:2 כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃

6:3 למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

6:4 ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

6:5 שמעו עבדים אל אדניכם לפי הבשר ביראה ורתת ובתם לבבכם כמו למשיח׃

 < 
6:6 לא בעבדת מראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם כעבדי המשיח עשים רצון האלהים בכל נפשם׃

6:7 ועבדים בנפש חפצה את האדון ולא בני אדם׃

6:8 וידעתם כי כל דבר טוב אשר עשה האדם ישלמנו לו אדנינו אם עבד הוא או בן חורין׃

6:9 ואתם האדנים ככה תעשו גם להם חדלו מגער בם וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמים ואין לפניו משא פנים׃

6:10 סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃

 < 
6:11 לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃

6:12 כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃

6:13 על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃

6:14 עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃

6:15 ורגליכם מנעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום׃

 < 
6:16 ועל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבערים׃

6:17 וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלהים׃

6:18 והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃

6:19 וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃

6:20 למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃

 < 
6:21 ולמען אשר תדעו גם אתם את קרתי ואת מעשי הנה את הכל יודיע אתכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן באדנינו׃

6:22 אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען תדעו את קרתינו ולמען ינחם את לבבכם׃

6:23 השלום לאחים והאהבה עם האמונה מאת האלהים האב ומאת האדון ישוע המשיח׃

6:24 החסד עם כל האהבים את אדנינו ישוע המשיח באהבה אשר לא תכלה אמן׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Ephesians

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)