A         A         A         A

035 חֲבַקּוּק - Habakkuk

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3

* ----------------------------------------

חֲבַקּוּק פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1:1 המשא אשר חזה חבקוק הנביא׃

1:2 עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע׃

1:3 למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא׃

1:4 על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל׃

1:5 ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר׃

 < 
1:6 כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו׃

1:7 אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא׃

1:8 וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול׃

1:9 כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי׃

1:10 והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה׃

 < 
1:11 אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו׃

1:12 הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו׃

1:13 טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו׃

1:14 ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא משל בו׃

1:15 כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל׃

 < 
1:16 על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה׃

1:17 העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול׃


* ----------------------------------------

חֲבַקּוּק פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2:1 על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי׃

2:2 ויענני יהוה ויאמר כתוב חזון ובאר על הלחות למען ירוץ קורא בו׃

2:3 כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר׃

2:4 הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה׃

2:5 ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים׃

 < 
2:6 הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט׃

2:7 הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו׃

2:8 כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃

2:9 הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף רע׃

2:10 יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך׃

 < 
2:11 כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה׃

2:12 הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה׃

2:13 הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו׃

2:14 כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים׃

2:15 הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על מעוריהם׃

 < 
2:16 שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך׃

2:17 כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃

2:18 מה הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים׃

2:19 הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו׃

2:20 ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ׃

 < 

* ----------------------------------------

חֲבַקּוּק פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3:1 תפלה לחבקוק הנביא על שגינות׃

3:2 יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור׃

3:3 אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ׃

3:4 ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה׃

3:5 לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו׃

 < 
3:6 עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו׃

3:7 תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין׃

3:8 הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם בים עברתך כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה׃

3:9 עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ׃

3:10 ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא׃

 < 
3:11 שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך׃

3:12 בזעם תצעד ארץ באף תדוש גוים׃

3:13 יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה׃

3:14 נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו לאכל עני במסתר׃

3:15 דרכת בים סוסיך חמר מים רבים׃

 < 
3:16 שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו׃

3:17 כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃

3:18 ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃

3:19 יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Habakkuk

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)