A         A         A         A

033 מִיכָה - Micah

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3 4 5 6 7

* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1:1 דבר יהוה אשר היה אל מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שמרון וירושלם׃

1:2 שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו׃

1:3 כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ׃

1:4 ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃

1:5 בפשע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם׃

 < 
1:6 ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה׃

1:7 וכל פסיליה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו׃

1:8 על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃

1:9 כי אנושה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שער עמי עד ירושלם׃

1:10 בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי׃

 < 
1:11 עברי לכם יושבת שפיר עריה בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו׃

1:12 כי חלה לטוב יושבת מרות כי ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם׃

1:13 רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל׃

1:14 לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל׃

1:15 עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד עדלם יבוא כבוד ישראל׃

 < 
1:16 קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך׃


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2:1 הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם׃

2:2 וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃

2:3 לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא׃

2:4 ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק׃

2:5 לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה׃

 < 
2:6 אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות׃

2:7 האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך׃

2:8 ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה׃

2:9 נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם׃

2:10 קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ׃

 < 
2:11 לו איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה׃

2:12 אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם׃

2:13 עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם׃


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3:1 ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃

3:2 שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃

3:3 ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃

3:4 אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם׃

3:5 כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה׃

 < 
3:6 לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום׃

3:7 ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על שפם כלם כי אין מענה אלהים׃

3:8 ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו׃

3:9 שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו׃

3:10 בנה ציון בדמים וירושלם בעולה׃

 < 
3:11 ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה׃

3:12 לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4:1 והיה באחרית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים׃

4:2 והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם׃

4:3 ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה׃

4:4 וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי פי יהוה צבאות דבר׃

4:5 כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם יהוה אלהינו לעולם ועד׃

 < 
4:6 ביום ההוא נאם יהוה אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי׃

4:7 ושמתי את הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם׃

4:8 ואתה מגדל עדר עפל בת ציון עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת ירושלם׃

4:9 עתה למה תריעי רע המלך אין בך אם יועצך אבד כי החזיקך חיל כיולדה׃

4:10 חולי וגחי בת ציון כיולדה כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי שם יגאלך יהוה מכף איביך׃

 < 
4:11 ועתה נאספו עליך גוים רבים האמרים תחנף ותחז בציון עינינו׃

4:12 והמה לא ידעו מחשבות יהוה ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה׃

4:13 קומי ודושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל הארץ׃


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5:1 עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל׃

5:2 ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃

5:3 לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל׃

5:4 ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ׃

5:5 והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם׃

 < 
5:6 ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו׃

5:7 והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם׃

5:8 והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃

5:9 תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו׃

5:10 והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך׃

 < 
5:11 והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך׃

5:12 והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך׃

5:13 והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך׃

5:14 ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך׃

5:15 ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו׃

 < 

* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 6  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6:1 שמעו נא את אשר יהוה אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך׃

6:2 שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח׃

6:3 עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי׃

6:4 כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים׃

6:5 עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה׃

 < 
6:6 במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃

6:7 הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי׃

6:8 הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

6:9 קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה׃

6:10 עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה׃

 < 
6:11 האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה׃

6:12 אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם׃

6:13 וגם אני החליתי הכותך השמם על חטאתך׃

6:14 אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן׃

6:15 אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין׃

 < 
6:16 וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו׃


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 7  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7:1 אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי׃

7:2 אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃

7:3 על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃

7:4 טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם׃

7:5 אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך׃

 < 
7:6 כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃

7:7 ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי׃

7:8 אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃

7:9 זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃

7:10 ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃

 < 
7:11 יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק׃

7:12 יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד נהר וים מים והר ההר׃

7:13 והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם׃

7:14 רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם׃

7:15 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות׃

 < 
7:16 יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה׃

7:17 ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך׃

7:18 מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא׃

7:19 ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם׃

7:20 תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם׃

 < 
* ----------------------------------------

הסוף  < 
Micah

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)