A         A         A         A

031 ספר עֹבַדְיָה - Obadiah

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1

* ----------------------------------------

עֹבַדְיָה פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1:1 חזון עבדיה כה אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה׃

1:2 הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד׃

1:3 זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ׃

1:4 אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם יהוה׃

1:5 אם גנבים באו לך אם שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות׃

 < 
1:6 איך נחפשו עשו נבעו מצפניו׃

1:7 עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו׃

1:8 הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו׃

1:9 וחתו גבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשו מקטל׃

1:10 מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם׃

 < 
1:11 ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל גם אתה כאחד מהם׃

1:12 ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל פיך ביום צרה׃

1:13 אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו׃

1:14 ואל תעמד על הפרק להכרית את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה׃

1:15 כי קרוב יום יהוה על כל הגוים כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך׃

 < 
1:16 כי כאשר שתיתם על הר קדשי ישתו כל הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו׃

1:17 ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם׃

1:18 והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר׃

1:19 וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד׃

1:20 וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב׃

 < 
1:21 ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Obadiah

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)