A         A         A         A

029 יוֹאֵל - Joel

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3

* ----------------------------------------

יוֹאֵל פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1:1 דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל׃

1:2 שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם׃

1:3 עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר׃

1:4 יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל׃

1:5 הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם׃

 < 
1:6 כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו׃

1:7 שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה׃

1:8 אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה׃

1:9 הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה׃

1:10 שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר׃

 < 
1:11 הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה׃

1:12 הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם׃

1:13 חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך׃

1:14 קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה׃

1:15 אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא׃

 < 
1:16 הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל׃

1:17 עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן׃

1:18 מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו׃

1:19 אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה׃

1:20 גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר׃

 < 

* ----------------------------------------

יוֹאֵל פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2:1 תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום יהוה כי קרוב׃

2:2 יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן העולם ואחריו לא יוסף עד שני דור ודור׃

2:3 לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם פליטה לא היתה לו׃

2:4 כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון׃

2:5 כקול מרכבות על ראשי ההרים ירקדון כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך מלחמה׃

 < 
2:6 מפניו יחילו עמים כל פנים קבצו פארור׃

2:7 כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם׃

2:8 ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו׃

2:9 בעיר ישקו בחומה ירצון בבתים יעלו בעד החלונים יבאו כגנב׃

2:10 לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃

 < 
2:11 ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום יהוה ונורא מאד ומי יכילנו׃

2:12 וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד׃

2:13 וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל יהוה אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה׃

2:14 מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם׃

2:15 תקעו שופר בציון קדשו צום קראו עצרה׃

 < 
2:16 אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה׃

2:17 בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על עמך ואל תתן נחלתך לחרפה למשל בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם׃

2:18 ויקנא יהוה לארצו ויחמל על עמו׃

2:19 ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא אתן אתכם עוד חרפה בגוים׃

2:20 ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה את פניו אל הים הקדמני וספו אל הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות׃

 < 
2:21 אל תיראי אדמה גילי ושמחי כי הגדיל יהוה לעשות׃

2:22 אל תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם׃

2:23 ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון׃

2:24 ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר׃

2:25 ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם׃

 < 
2:26 ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם יהוה אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי לעולם׃

2:27 וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא יבשו עמי לעולם׃

2:28 והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו׃

2:29 וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי׃

2:30 ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן׃

 < 
2:31 השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃

2:32 והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא׃


* ----------------------------------------

יוֹאֵל פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3:1 כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשוב את שבות יהודה וירושלם׃

3:2 וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו׃

3:3 ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו׃

3:4 וגם מה אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם׃

3:5 אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם׃

 < 
3:6 ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם׃

3:7 הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם׃

3:8 ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק כי יהוה דבר׃

3:9 קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה׃

3:10 כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני׃

 < 
3:11 עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך׃

3:12 יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את כל הגוים מסביב׃

3:13 שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם׃

3:14 המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ׃

3:15 שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃

 < 
3:16 ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל׃

3:17 וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד׃

3:18 והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את נחל השטים׃

3:19 מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם׃

3:20 ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור׃

 < 
3:21 ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שכן בציון׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Joel

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)