A         A         A         A

028 הוֹשֵׁעַ - Hosea

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1:1 דבר יהוה אשר היה אל הושע בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל׃

1:2 תחלת דבר יהוה בהושע ויאמר יהוה אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה׃

1:3 וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן׃

1:4 ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל׃

1:5 והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל׃

 < 
1:6 ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשא אשא להם׃

1:7 ואת בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים׃

1:8 ותגמל את לא רחמה ותהר ותלד בן׃

1:9 ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם׃

1:10 והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃

 < 
1:11 ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2:1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃

2:2 ריבו באמכם ריבו כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה׃

2:3 פן אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדבר ושתה כארץ ציה והמתיה בצמא׃

2:4 ואת בניה לא ארחם כי בני זנונים המה׃

2:5 כי זנתה אמם הבישה הורתם כי אמרה אלכה אחרי מאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי׃

 < 
2:6 לכן הנני שך את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא׃

2:7 ורדפה את מאהביה ולא תשיג אתם ובקשתם ולא תמצא ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה׃

2:8 והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל׃

2:9 לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערותה׃

2:10 ועתה אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי׃

 < 
2:11 והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה׃

2:12 והשמתי גפנה ותאנתה אשר אמרה אתנה המה לי אשר נתנו לי מאהבי ושמתים ליער ואכלתם חית השדה׃

2:13 ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם ותעד נזמה וחליתה ותלך אחרי מאהביה ואתי שכחה נאם יהוה׃

2:14 לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה׃

2:15 ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלתה מארץ מצרים׃

 < 
2:16 והיה ביום ההוא נאם יהוה תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי׃

2:17 והסרתי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם׃

2:18 וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח׃

2:19 וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים׃

2:20 וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה׃

 < 
2:21 והיה ביום ההוא אענה נאם יהוה אענה את השמים והם יענו את הארץ׃

2:22 והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל׃

2:23 וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את לא רחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלהי׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 3  <  1 2 3 4 5

3:1 ויאמר יהוה אלי עוד לך אהב אשה אהבת רע ומנאפת כאהבת יהוה את בני ישראל והם פנים אל אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים׃

3:2 ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים׃

3:3 ואמר אליה ימים רבים תשבי לי לא תזני ולא תהיי לאיש וגם אני אליך׃

3:4 כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים׃

3:5 אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים׃

 < 

* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4:1 שמעו דבר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ׃

4:2 אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃

4:3 על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו׃

4:4 אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמך כמריבי כהן׃

4:5 וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה ודמיתי אמך׃

 < 
4:6 נדמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני׃

4:7 כרבם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר׃

4:8 חטאת עמי יאכלו ואל עונם ישאו נפשו׃

4:9 והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו׃

4:10 ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי את יהוה עזבו לשמר׃

 < 
4:11 זנות ויין ותירוש יקח לב׃

4:12 עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם׃

4:13 על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה׃

4:14 לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם עם הזנות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט׃

4:15 אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי יהוה׃

 < 
4:16 כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב׃

4:17 חבור עצבים אפרים הנח לו׃

4:18 סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה׃

4:19 צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5:1 שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור׃

5:2 ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם׃

5:3 אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל׃

5:4 לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו׃

5:5 וענה גאון ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם כשל גם יהודה עמם׃

 < 
5:6 בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את יהוה ולא ימצאו חלץ מהם׃

5:7 ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם׃

5:8 תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין׃

5:9 אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה׃

5:10 היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי׃

 < 
5:11 עשוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי צו׃

5:12 ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה׃

5:13 וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור׃

5:14 כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל׃

5:15 אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני׃

 < 

* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 6  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6:1 לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃

6:2 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃

6:3 ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃

6:4 מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך׃

6:5 על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא׃

 < 
6:6 כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃

6:7 והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃

6:8 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם׃

6:9 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו׃

6:10 בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל׃

 < 
6:11 גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 7  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7:1 כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים ורעות שמרון כי פעלו שקר וגנב יבוא פשט גדוד בחוץ׃

7:2 ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו׃

7:3 ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם שרים׃

7:4 כלם מנאפים כמו תנור בערה מאפה ישבות מעיר מלוש בצק עד חמצתו׃

7:5 יום מלכנו החלו שרים חמת מיין משך ידו את לצצים׃

 < 
7:6 כי קרבו כתנור לבם בארבם כל הלילה ישן אפהם בקר הוא בער כאש להבה׃

7:7 כלם יחמו כתנור ואכלו את שפטיהם כל מלכיהם נפלו אין קרא בהם אלי׃

7:8 אפרים בעמים הוא יתבולל אפרים היה עגה בלי הפוכה׃

7:9 אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע׃

7:10 וענה גאון ישראל בפניו ולא שבו אל יהוה אלהיהם ולא בקשהו בכל זאת׃

 < 
7:11 ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשור הלכו׃

7:12 כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים אורידם איסרם כשמע לעדתם׃

7:13 אוי להם כי נדדו ממני שד להם כי פשעו בי ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים׃

7:14 ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משכבותם על דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי׃

7:15 ואני יסרתי חזקתי זרועתם ואלי יחשבו רע׃

 < 
7:16 ישובו לא על היו כקשת רמיה יפלו בחרב שריהם מזעם לשונם זו לעגם בארץ מצרים׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 8  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8:1 אל חכך שפר כנשר על בית יהוה יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו׃

8:2 לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל׃

8:3 זנח ישראל טוב אויב ירדפו׃

8:4 הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת׃

8:5 זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין׃

 < 
8:6 כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי שבבים יהיה עגל שמרון׃

8:7 כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח אולי יעשה זרים יבלעהו׃

8:8 נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו׃

8:9 כי המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים׃

8:10 גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים׃

 < 
8:11 כי הרבה אפרים מזבחת לחטא היו לו מזבחות לחטא׃

8:12 אכתוב לו רבו תורתי כמו זר נחשבו׃

8:13 זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם המה מצרים ישובו׃

8:14 וישכח ישראל את עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי אש בעריו ואכלה ארמנתיה׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 9  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9:1 אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן׃

9:2 גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה׃

9:3 לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו׃

9:4 לא יסכו ליהוה יין ולא יערבו לו זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה׃

9:5 מה תעשו ליום מועד וליום חג יהוה׃

 < 
9:6 כי הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם׃

9:7 באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה׃

9:8 צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקוש על כל דרכיו משטמה בבית אלהיו׃

9:9 העמיקו שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאתם׃

9:10 כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם׃

 < 
9:11 אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃

9:12 כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם׃

9:13 אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הורג בניו׃

9:14 תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים׃

9:15 כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל שריהם סררים׃

 < 
9:16 הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃

9:17 ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 10  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10:1 גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו כרב לפריו הרבה למזבחות כטוב לארצו היטיבו מצבות׃

10:2 חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם׃

10:3 כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את יהוה והמלך מה יעשה לנו׃

10:4 דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי׃

10:5 לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו׃

 < 
10:6 גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו׃

10:7 נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים׃

10:8 ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו׃

10:9 מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה׃

10:10 באותי ואסרם ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עינתם׃

 < 
10:11 ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב׃

10:12 זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את יהוה עד יבוא וירה צדק לכם׃

10:13 חרשתם רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי כחש כי בטחת בדרכך ברב גבוריך׃

10:14 וקאם שאון בעמך וכל מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה אם על בנים רטשה׃

10:15 ככה עשה לכם בית אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל׃

 < 

* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 11  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11:1 כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני׃

11:2 קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון׃

11:3 ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים׃

11:4 בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל׃

11:5 לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב׃

 < 
11:6 וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם׃

11:7 ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם׃

11:8 איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי׃

11:9 לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר׃

11:10 אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים׃

 < 
11:11 יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה׃

11:12 סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושים נאמן׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 12  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12:1 אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃

12:2 וריב ליהוה עם יהודה ולפקד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו׃

12:3 בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים׃

12:4 וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו׃

12:5 ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו׃

 < 
12:6 ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל אלהיך תמיד׃

12:7 כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃

12:8 ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא׃

12:9 ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד׃

12:10 ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה׃

 < 
12:11 אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי׃

12:12 ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר׃

12:13 ובנביא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנביא נשמר׃

12:14 הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 13  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13:1 כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת׃

13:2 ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון׃

13:3 לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה׃

13:4 ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי׃

13:5 אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות׃

 < 
13:6 כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחוני׃

13:7 ואהי להם כמו שחל כנמר על דרך אשור׃

13:8 אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם׃

13:9 שחתך ישראל כי בי בעזרך׃

13:10 אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים׃

 < 
13:11 אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי׃

13:12 צרור עון אפרים צפונה חטאתו׃

13:13 חבלי יולדה יבאו לו הוא בן לא חכם כי עת לא יעמד במשבר בנים׃

13:14 מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם יסתר מעיני׃

13:15 כי הוא בין אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה׃

 < 
13:16 תאשם שמרון כי מרתה באלהיה בחרב יפלו עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו׃


* ----------------------------------------

הוֹשֵׁעַ פרק 14  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9

14:1 שובה ישראל עד יהוה אלהיך כי כשלת בעונך׃

14:2 קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו׃

14:3 אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו אשר בך ירחם יתום׃

14:4 ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו׃

14:5 אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון׃

 < 
14:6 ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון׃

14:7 ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון׃

14:8 אפרים מה לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן ממני פריך נמצא׃

14:9 מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Hosea

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)