A         A         A         A

025 אֵיכָה - Lamentations

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3 4 5

* ----------------------------------------

אֵיכָה פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1:1 איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס׃

1:2 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃

1:3 גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בין המצרים׃

1:4 דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר לה׃

1:5 היו צריה לראש איביה שלו כי יהוה הוגה על רב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני צר׃

 < 
1:6 ויצא מן בת ציון כל הדרה היו שריה כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני רודף׃

1:7 זכרה ירושלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה ראוה צרים שחקו על משבתה׃

1:8 חטא חטאה ירושלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור׃

1:9 טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את עניי כי הגדיל אויב׃

1:10 ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבאו בקהל לך׃

 < 
1:11 כל עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשיב נפש ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה׃

1:12 לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃

1:13 ממרום שלח אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל היום דוה׃

1:14 נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום׃

1:15 סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת יהודה׃

 < 
1:16 על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב׃

1:17 פרשה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושלם לנדה ביניהם׃

1:18 צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שמעו נא כל עמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשבי׃

1:19 קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשו אכל למו וישיבו את נפשם׃

1:20 ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שכלה חרב בבית כמות׃

 < 
1:21 שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל איבי שמעו רעתי ששו כי אתה עשית הבאת יום קראת ויהיו כמוני׃

1:22 תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי על כל פשעי כי רבות אנחתי ולבי דוי׃


* ----------------------------------------

אֵיכָה פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2:1 איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו׃

2:2 בלע אדני לא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה׃

2:3 גדע בחרי אף כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב׃

2:4 דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו׃

2:5 היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה׃

 < 
2:6 ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן׃

2:7 זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד׃

2:8 חשב יהוה להשחית חומת בת ציון נטה קו לא השיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו׃

2:9 טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה׃

2:10 ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם׃

 < 
2:11 כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃

2:12 לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשתפך נפשם אל חיק אמתם׃

2:13 מה אעודך מה אדמה לך הבת ירושלם מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך מי ירפא לך׃

2:14 נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך להשיב שביתך ויחזו לך משאות שוא ומדוחים׃

2:15 ספקו עליך כפים כל עברי דרך שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי משוש לכל הארץ׃

 < 
2:16 פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃

2:17 עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך׃

2:18 צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך׃

2:19 קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות׃

2:20 ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא׃

 < 
2:21 שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת׃

2:22 תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף יהוה פליט ושריד אשר טפחתי ורביתי איבי כלם׃


* ----------------------------------------

אֵיכָה פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

3:1 אני הגבר ראה עני בשבט עברתו׃

3:2 אותי נהג וילך חשך ולא אור׃

3:3 אך בי ישב יהפך ידו כל היום׃

3:4 בלה בשרי ועורי שבר עצמותי׃

3:5 בנה עלי ויקף ראש ותלאה׃

 < 
3:6 במחשכים הושיבני כמתי עולם׃

3:7 גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי׃

3:8 גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׃

3:9 גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה׃

3:10 דב ארב הוא לי אריה במסתרים׃

 < 
3:11 דרכי סורר ויפשחני שמני שמם׃

3:12 דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ׃

3:13 הביא בכליותי בני אשפתו׃

3:14 הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום׃

3:15 השביעני במרורים הרוני לענה׃

 < 
3:16 ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר׃

3:17 ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה׃

3:18 ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה׃

3:19 זכר עניי ומרודי לענה וראש׃

3:20 זכור תזכור ותשיח עלי נפשי׃

 < 
3:21 זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל׃

3:22 חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃

3:23 חדשים לבקרים רבה אמונתך׃

3:24 חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃

3:25 טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃

 < 
3:26 טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃

3:27 טוב לגבר כי ישא על בנעוריו׃

3:28 ישב בדד וידם כי נטל עליו׃

3:29 יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה׃

3:30 יתן למכהו לחי ישבע בחרפה׃

 < 
3:31 כי לא יזנח לעולם אדני׃

3:32 כי אם הוגה ורחם כרב חסדו׃

3:33 כי לא ענה מלבו ויגה בני איש׃

3:34 לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ׃

3:35 להטות משפט גבר נגד פני עליון׃

 < 
3:36 לעות אדם בריבו אדני לא ראה׃

3:37 מי זה אמר ותהי אדני לא צוה׃

3:38 מפי עליון לא תצא הרעות והטוב׃

3:39 מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו׃

3:40 נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃

 < 
3:41 נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים׃

3:42 נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת׃

3:43 סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת׃

3:44 סכותה בענן לך מעבור תפלה׃

3:45 סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים׃

 < 
3:46 פצו עלינו פיהם כל איבינו׃

3:47 פחד ופחת היה לנו השאת והשבר׃

3:48 פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי׃

3:49 עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות׃

3:50 עד ישקיף וירא יהוה משמים׃

 < 
3:51 עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי׃

3:52 צוד צדוני כצפור איבי חנם׃

3:53 צמתו בבור חיי וידו אבן בי׃

3:54 צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי׃

3:55 קראתי שמך יהוה מבור תחתיות׃

 < 
3:56 קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי׃

3:57 קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא׃

3:58 רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי׃

3:59 ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי׃

3:60 ראיתה כל נקמתם כל מחשבתם לי׃

 < 
3:61 שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי׃

3:62 שפתי קמי והגיונם עלי כל היום׃

3:63 שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם׃

3:64 תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם׃

3:65 תתן להם מגנת לב תאלתך להם׃

 < 
3:66 תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה׃


* ----------------------------------------

אֵיכָה פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4:1 איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות׃

4:2 בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר׃

4:3 גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר׃

4:4 דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם׃

4:5 האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות׃

 < 
4:6 ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים׃

4:7 זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם׃

4:8 חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ׃

4:9 טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי׃

4:10 ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי׃

 < 
4:11 כלה יהוה את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסודתיה׃

4:12 לא האמינו מלכי ארץ וכל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם׃

4:13 מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים׃

4:14 נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם׃

4:15 סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור׃

 < 
4:16 פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים לא חננו׃

4:17 עודינה תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושע׃

4:18 צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי בא קצינו׃

4:19 קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו׃

4:20 רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים׃

 < 
4:21 שישי ושמחי בת אדום יושבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי׃

4:22 תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך׃


* ----------------------------------------

אֵיכָה פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5:1 זכר יהוה מה היה לנו הביט וראה את חרפתנו׃

5:2 נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים׃

5:3 יתומים היינו אין אב אמתינו כאלמנות׃

5:4 מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו׃

5:5 על צוארנו נרדפנו יגענו לא הונח לנו׃

 < 
5:6 מצרים נתנו יד אשור לשבע לחם׃

5:7 אבתינו חטאו אינם אנחנו עונתיהם סבלנו׃

5:8 עבדים משלו בנו פרק אין מידם׃

5:9 בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר׃

5:10 עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב׃

 < 
5:11 נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה׃

5:12 שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו׃

5:13 בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו׃

5:14 זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם׃

5:15 שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו׃

 < 
5:16 נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו׃

5:17 על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו׃

5:18 על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו׃

5:19 אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור׃

5:20 למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים׃

 < 
5:21 השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם׃

5:22 כי אם מאס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Lamentations

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)