A         A         A         A

020 מִשְׁלֵי - Proverbs

כתבי קודש - הגרסה מודרנית עברית - (HMV)
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1:1 משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃

1:2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃

1:3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃

1:4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃

1:5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃

 < 
1:6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃

1:7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃

1:8 שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך׃

1:9 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

1:10 בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃

 < 
1:11 אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃

1:12 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃

1:13 כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃

1:14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃

1:15 בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃

 < 
1:16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃

1:17 כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף׃

1:18 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃

1:19 כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃

1:20 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃

 < 
1:21 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃

1:22 עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃

1:23 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃

1:24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃

1:25 ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם׃

 < 
1:26 גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם׃

1:27 בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃

1:28 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃

1:29 תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃

1:30 לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי׃

 < 
1:31 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃

1:32 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם׃

1:33 ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2:1 בני אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2:2 להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃

2:3 כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃

2:4 אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃

2:5 אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃

 < 
2:6 כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃

2:7 וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם׃

2:8 לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר׃

2:9 אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב׃

2:10 כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃

 < 
2:11 מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה׃

2:12 להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות׃

2:13 העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי חשך׃

2:14 השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע׃

2:15 אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם׃

 < 
2:16 להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

2:17 העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה׃

2:18 כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃

2:19 כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃

2:20 למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר׃

 < 
2:21 כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יותרו בה׃

2:22 ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3:1 בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃

3:2 כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

3:3 חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃

3:4 ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃

3:5 בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

 < 
3:6 בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

3:7 אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃

3:8 רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃

3:9 כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃

3:10 וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃

 < 
3:11 מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃

3:12 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃

3:13 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃

3:14 כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃

3:15 יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃

 < 
3:16 ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃

3:17 דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום׃

3:18 עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃

3:19 יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה׃

3:20 בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל׃

 < 
3:21 בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה׃

3:22 ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃

3:23 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃

3:24 אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

3:25 אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא׃

 < 
3:26 כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃

3:27 אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃

3:28 אל תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך׃

3:29 אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך׃

3:30 אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה׃

 < 
3:31 אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃

3:32 כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃

3:33 מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃

3:34 אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃

3:35 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4:1 שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃

4:2 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו׃

4:3 כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃

4:4 וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃

4:5 קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃

 < 
4:6 אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃

4:7 ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃

4:8 סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃

4:9 תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך׃

4:10 שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים׃

 < 
4:11 בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר׃

4:12 בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל׃

4:13 החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך׃

4:14 בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים׃

4:15 פרעהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור׃

 < 
4:16 כי לא ישנו אם לא ירעו ונגזלה שנתם אם לא יכשולו׃

4:17 כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו׃

4:18 וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום׃

4:19 דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃

4:20 בני לדברי הקשיבה לאמרי הט אזנך׃

 < 
4:21 אל יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך׃

4:22 כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא׃

4:23 מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃

4:24 הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך׃

4:25 עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך׃

 < 
4:26 פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו׃

4:27 אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

5:1 בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט אזנך׃

5:2 לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו׃

5:3 כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה׃

5:4 ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות׃

5:5 רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו׃

 < 
5:6 ארח חיים פן תפלס נעו מעגלתיה לא תדע׃

5:7 ועתה בנים שמעו לי ואל תסורו מאמרי פי׃

5:8 הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה׃

5:9 פן תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי׃

5:10 פן ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי׃

 < 
5:11 ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך׃

5:12 ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי׃

5:13 ולא שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני׃

5:14 כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה׃

5:15 שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך׃

 < 
5:16 יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי מים׃

5:17 יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך׃

5:18 יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃

5:19 אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃

5:20 ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה׃

 < 
5:21 כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס׃

5:22 עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך׃

5:23 הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 6  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

6:1 בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך׃

6:2 נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך׃

6:3 עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך׃

6:4 אל תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך׃

6:5 הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש׃

 < 
6:6 לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם׃

6:7 אשר אין לה קצין שטר ומשל׃

6:8 תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה׃

6:9 עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך׃

6:10 מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃

 < 
6:11 ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן׃

6:12 אדם בליעל איש און הולך עקשות פה׃

6:13 קרץ בעינו מלל ברגלו מרה באצבעתיו׃

6:14 תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח׃

6:15 על כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא׃

 < 
6:16 שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו׃

6:17 עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי׃

6:18 לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃

6:19 יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃

6:20 נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך׃

 < 
6:21 קשרם על לבך תמיד ענדם על גרגרתך׃

6:22 בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך׃

6:23 כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃

6:24 לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃

6:25 אל תחמד יפיה בלבבך ואל תקחך בעפעפיה׃

 < 
6:26 כי בעד אשה זונה עד ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד׃

6:27 היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה׃

6:28 אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה׃

6:29 כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה׃

6:30 לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב׃

 < 
6:31 ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן׃

6:32 נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃

6:33 נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה׃

6:34 כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום נקם׃

6:35 לא ישא פני כל כפר ולא יאבה כי תרבה שחד׃

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 7  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

7:1 בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך׃

7:2 שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך׃

7:3 קשרם על אצבעתיך כתבם על לוח לבך׃

7:4 אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא׃

7:5 לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

 < 
7:6 כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי׃

7:7 וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר לב׃

7:8 עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד׃

7:9 בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה׃

7:10 והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב׃

 < 
7:11 המיה היא וסררת בביתה לא ישכנו רגליה׃

7:12 פעם בחוץ פעם ברחבות ואצל כל פנה תארב׃

7:13 והחזיקה בו ונשקה לו העזה פניה ותאמר לו׃

7:14 זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי׃

7:15 על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך׃

 < 
7:16 מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים׃

7:17 נפתי משכבי מר אהלים וקנמון׃

7:18 לכה נרוה דדים עד הבקר נתעלסה באהבים׃

7:19 כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק׃

7:20 צרור הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו׃

 < 
7:21 הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו׃

7:22 הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃

7:23 עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃

7:24 ועתה בנים שמעו לי והקשיבו לאמרי פי׃

7:25 אל ישט אל דרכיה לבך אל תתע בנתיבותיה׃

 < 
7:26 כי רבים חללים הפילה ועצמים כל הרגיה׃

7:27 דרכי שאול ביתה ירדות אל חדרי מות׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 8  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8:1 הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה׃

8:2 בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות נצבה׃

8:3 ליד שערים לפי קרת מבוא פתחים תרנה׃

8:4 אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם׃

8:5 הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב׃

 < 
8:6 שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים׃

8:7 כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע׃

8:8 בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש׃

8:9 כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת׃

8:10 קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר׃

 < 
8:11 כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה׃

8:12 אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא׃

8:13 יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃

8:14 לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה׃

8:15 בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק׃

 < 
8:16 בי שרים ישרו ונדיבים כל שפטי צדק׃

8:17 אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני׃

8:18 עשר וכבוד אתי הון עתק וצדקה׃

8:19 טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר׃

8:20 בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט׃

 < 
8:21 להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא׃

8:22 יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז׃

8:23 מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ׃

8:24 באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים׃

8:25 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃

 < 
8:26 עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל׃

8:27 בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על פני תהום׃

8:28 באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃

8:29 בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃

8:30 ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל עת׃

 < 
8:31 משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם׃

8:32 ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו׃

8:33 שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃

8:34 אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי׃

8:35 כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃

 < 
8:36 וחטאי חמס נפשו כל משנאי אהבו מות׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 9  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9:1 חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה׃

9:2 טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה׃

9:3 שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת׃

9:4 מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו׃

9:5 לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃

 < 
9:6 עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃

9:7 יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו׃

9:8 אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך׃

9:9 תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח׃

9:10 תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃

 < 
9:11 כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים׃

9:12 אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא׃

9:13 אשת כסילות המיה פתיות ובל ידעה מה׃

9:14 וישבה לפתח ביתה על כסא מרמי קרת׃

9:15 לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם׃

 < 
9:16 מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו׃

9:17 מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃

9:18 ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 10  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

10:1 משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃

10:2 לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃

10:3 לא ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃

10:4 ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר׃

10:5 אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃

 < 
10:6 ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

10:7 זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב׃

10:8 חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט׃

10:9 הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃

10:10 קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט׃

 < 
10:11 מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

10:12 שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה׃

10:13 בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב׃

10:14 חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה׃

10:15 הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃

 < 
10:16 פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת׃

10:17 ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃

10:18 מכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסיל׃

10:19 ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃

10:20 כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃

 < 
10:21 שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃

10:22 ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃

10:23 כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃

10:24 מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן׃

10:25 כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם׃

 < 
10:26 כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו׃

10:27 יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃

10:28 תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד׃

10:29 מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃

10:30 צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ׃

 < 
10:31 פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃

10:32 שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 11  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11:1 מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃

11:2 בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃

11:3 תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃

11:4 לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃

11:5 צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע׃

 < 
11:6 צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו׃

11:7 במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה׃

11:8 צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו׃

11:9 בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו׃

11:10 בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה׃

 < 
11:11 בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס׃

11:12 בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות יחריש׃

11:13 הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר׃

11:14 באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ׃

11:15 רע ירוע כי ערב זר ושנא תקעים בוטח׃

 < 
11:16 אשת חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו עשר׃

11:17 גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי׃

11:18 רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃

11:19 כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו׃

11:20 תועבת יהוה עקשי לב ורצונו תמימי דרך׃

 < 
11:21 יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃

11:22 נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם׃

11:23 תאות צדיקים אך טוב תקות רשעים עברה׃

11:24 יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃

11:25 נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃

 < 
11:26 מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר׃

11:27 שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו׃

11:28 בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃

11:29 עוכר ביתו ינחל רוח ועבד אויל לחכם לב׃

11:30 פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם׃

 < 
11:31 הן צדיק בארץ ישלם אף כי רשע וחוטא׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 12  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

12:1 אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער׃

12:2 טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃

12:3 לא יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל ימוט׃

12:4 אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

12:5 מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה׃

 < 
12:6 דברי רשעים ארב דם ופי ישרים יצילם׃

12:7 הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד׃

12:8 לפי שכלו יהלל איש ונעוה לב יהיה לבוז׃

12:9 טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם׃

12:10 יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי׃

 < 
12:11 עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב׃

12:12 חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן׃

12:13 בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃

12:14 מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו׃

12:15 דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃

 < 
12:16 אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום׃

12:17 יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃

12:18 יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃

12:19 שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃

12:20 מרמה בלב חרשי רע וליעצי שלום שמחה׃

 < 
12:21 לא יאנה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע׃

12:22 תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו׃

12:23 אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת׃

12:24 יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס׃

12:25 דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה׃

 < 
12:26 יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם׃

12:27 לא יחרך רמיה צידו והון אדם יקר חרוץ׃

12:28 בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 13  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

13:1 בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה׃

13:2 מפרי פי איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס׃

13:3 נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו׃

13:4 מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן׃

13:5 דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר׃

 < 
13:6 צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת׃

13:7 יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב׃

13:8 כפר נפש איש עשרו ורש לא שמע גערה׃

13:9 אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך׃

13:10 רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה׃

 < 
13:11 הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה׃

13:12 תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׃

13:13 בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם׃

13:14 תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות׃

13:15 שכל טוב יתן חן ודרך בגדים איתן׃

 < 
13:16 כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת׃

13:17 מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא׃

13:18 ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד׃

13:19 תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע׃

13:20 הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃

 < 
13:21 חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב׃

13:22 טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃

13:23 רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט׃

13:24 חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר׃

13:25 צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר׃

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 14  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

14:1 חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

14:2 הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו׃

14:3 בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם׃

14:4 באין אלפים אבוס בר ורב תבואות בכח שור׃

14:5 עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר׃

 < 
14:6 בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל׃

14:7 לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת׃

14:8 חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃

14:9 אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון׃

14:10 לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר׃

 < 
14:11 בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח׃

14:12 יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃

14:13 גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה׃

14:14 מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב׃

14:15 פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו׃

 < 
14:16 חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח׃

14:17 קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃

14:18 נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת׃

14:19 שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק׃

14:20 גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים׃

 < 
14:21 בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו׃

14:22 הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב׃

14:23 בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור׃

14:24 עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת׃

14:25 מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה׃

 < 
14:26 ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃

14:27 יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃

14:28 ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון׃

14:29 ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃

14:30 חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה׃

 < 
14:31 עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃

14:32 ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃

14:33 בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע׃

14:34 צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת׃

14:35 רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש׃

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 15  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

15:1 מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃

15:2 לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃

15:3 בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃

15:4 מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח׃

15:5 אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם׃

 < 
15:6 בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת׃

15:7 שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן׃

15:8 זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃

15:9 תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב׃

15:10 מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות׃

 < 
15:11 שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם׃

15:12 לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך׃

15:13 לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה׃

15:14 לב נבון יבקש דעת ופני כסילים ירעה אולת׃

15:15 כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד׃

 < 
15:16 טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו׃

15:17 טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו׃

15:18 איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃

15:19 דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה׃

15:20 בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו׃

 < 
15:21 אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת׃

15:22 הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום׃

15:23 שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃

15:24 ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה׃

15:25 בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה׃

 < 
15:26 תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם׃

15:27 עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה׃

15:28 לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות׃

15:29 רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃

15:30 מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם׃

 < 
15:31 אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין׃

15:32 פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב׃

15:33 יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 16  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

16:1 לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון׃

16:2 כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃

16:3 גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

16:4 כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה׃

16:5 תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה׃

 < 
16:6 בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃

16:7 ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃

16:8 טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט׃

16:9 לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

16:10 קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו׃

 < 
16:11 פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס׃

16:12 תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃

16:13 רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב׃

16:14 חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה׃

16:15 באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש׃

 < 
16:16 קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

16:17 מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃

16:18 לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃

16:19 טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים׃

16:20 משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו׃

 < 
16:21 לחכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח׃

16:22 מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃

16:23 לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח׃

16:24 צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

16:25 יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃

 < 
16:26 נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו׃

16:27 איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת׃

16:28 איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃

16:29 איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב׃

16:30 עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה׃

 < 
16:31 עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

16:32 טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

16:33 בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 17  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

17:1 טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב׃

17:2 עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה׃

17:3 מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה׃

17:4 מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הות׃

17:5 לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃

 < 
17:6 עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

17:7 לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר׃

17:8 אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל׃

17:9 מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף׃

17:10 תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה׃

 < 
17:11 אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו׃

17:12 פגוש דב שכול באיש ואל כסיל באולתו׃

17:13 משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו׃

17:14 פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃

17:15 מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם׃

 < 
17:16 למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין׃

17:17 בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

17:18 אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו׃

17:19 אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש שבר׃

17:20 עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה׃

 < 
17:21 ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל׃

17:22 לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃

17:23 שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט׃

17:24 את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ׃

17:25 כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו׃

 < 
17:26 גם ענוש לצדיק לא טוב להכות נדיבים על ישר׃

17:27 חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה׃

17:28 גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 18  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

18:1 לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע׃

18:2 לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו׃

18:3 בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה׃

18:4 מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה׃

18:5 שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט׃

 < 
18:6 שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃

18:7 פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו׃

18:8 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃

18:9 גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית׃

18:10 מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃

 < 
18:11 הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו׃

18:12 לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃

18:13 משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה׃

18:14 רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃

18:15 לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת׃

 < 
18:16 מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו׃

18:17 צדיק הראשון בריבו יבא רעהו וחקרו׃

18:18 מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד׃

18:19 אח נפשע מקרית עז ומדונים כבריח ארמון׃

18:20 מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע׃

 < 
18:21 מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃

18:22 מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃

18:23 תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות׃

18:24 איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 19  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

19:1 טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל׃

19:2 גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא׃

19:3 אולת אדם תסלף דרכו ועל יהוה יזעף לבו׃

19:4 הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד׃

19:5 עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃

 < 
19:6 רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן׃

19:7 כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה׃

19:8 קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב׃

19:9 עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃

19:10 לא נאוה לכסיל תענוג אף כי לעבד משל בשרים׃

 < 
19:11 שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע׃

19:12 נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו׃

19:13 הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה׃

19:14 בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

19:15 עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב׃

 < 
19:16 שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו יומת׃

19:17 מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו׃

19:18 יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך׃

19:19 גרל חמה נשא ענש כי אם תציל ועוד תוסף׃

19:20 שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃

 < 
19:21 רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃

19:22 תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃

19:23 יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל יפקד רע׃

19:24 טמן עצל ידו בצלחת גם אל פיהו לא ישיבנה׃

19:25 לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת׃

 < 
19:26 משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר׃

19:27 חדל בני לשמע מוסר לשגות מאמרי דעת׃

19:28 עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע און׃

19:29 נכונו ללצים שפטים ומהלמות לגו כסילים׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 20  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20:1 לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם׃

20:2 נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃

20:3 כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע׃

20:4 מחרף עצל לא יחרש ישאל בקציר ואין׃

20:5 מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה׃

 < 
20:6 רב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא׃

20:7 מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃

20:8 מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע׃

20:9 מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃

20:10 אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃

 < 
20:11 גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו׃

20:12 אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם שניהם׃

20:13 אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם׃

20:14 רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל׃

20:15 יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת׃

 < 
20:16 לקח בגדו כי ערב זר ובעד נכרים חבלהו׃

20:17 ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ׃

20:18 מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃

20:19 גולה סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב׃

20:20 מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃

 < 
20:21 נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך׃

20:22 אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃

20:23 תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃

20:24 מיהוה מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו׃

20:25 מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃

 < 
20:26 מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃

20:27 נר יהוה נשמת אדם חפש כל חדרי בטן׃

20:28 חסד ואמת יצרו מלך וסעד בחסד כסאו׃

20:29 תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃

20:30 חברות פצע תמריק ברע ומכות חדרי בטן׃

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 21  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

21:1 פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו׃

21:2 כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃

21:3 עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃

21:4 רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת׃

21:5 מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור׃

 < 
21:6 פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות׃

21:7 שד רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט׃

21:8 הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו׃

21:9 טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃

21:10 נפש רשע אותה רע לא יחן בעיניו רעהו׃

 < 
21:11 בענש לץ יחכם פתי ובהשכיל לחכם יקח דעת׃

21:12 משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע׃

21:13 אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃

21:14 מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה׃

21:15 שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און׃

 < 
21:16 אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח׃

21:17 איש מחסור אהב שמחה אהב יין ושמן לא יעשיר׃

21:18 כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד׃

21:19 טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס׃

21:20 אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו׃

 < 
21:21 רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד׃

21:22 עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה׃

21:23 שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו׃

21:24 זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון׃

21:25 תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות׃

 < 
21:26 כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃

21:27 זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו׃

21:28 עד כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר׃

21:29 העז איש רשע בפניו וישר הוא יכין דרכיו׃

21:30 אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃

 < 
21:31 סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 22  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

22:1 נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃

22:2 עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃

22:3 ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו׃

22:4 עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

22:5 צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם׃

 < 
22:6 חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃

22:7 עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה׃

22:8 זורע עולה יקצור און ושבט עברתו יכלה׃

22:9 טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל׃

22:10 גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃

 < 
22:11 אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך׃

22:12 עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד׃

22:13 אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח׃

22:14 שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם׃

22:15 אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃

 < 
22:16 עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור׃

22:17 הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃

22:18 כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך׃

22:19 להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף אתה׃

22:20 הלא כתבתי לך שלשום במועצות ודעת׃

 < 
22:21 להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך׃

22:22 אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃

22:23 כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃

22:24 אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא׃

22:25 פן תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך׃

 < 
22:26 אל תהי בתקעי כף בערבים משאות׃

22:27 אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך׃

22:28 אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃

22:29 חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 23  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

23:1 כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך׃

23:2 ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה׃

23:3 אל תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים׃

23:4 אל תיגע להעשיר מבינתך חדל׃

23:5 התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים׃

 < 
23:6 אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמתיו׃

23:7 כי כמו שער בנפשו כן הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל עמך׃

23:8 פתך אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים׃

23:9 באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליך׃

23:10 אל תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל תבא׃

 < 
23:11 כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך׃

23:12 הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי דעת׃

23:13 אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות׃

23:14 אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל׃

23:15 בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני׃

 < 
23:16 ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים׃

23:17 אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום׃

23:18 כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת׃

23:19 שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך׃

23:20 אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו׃

 < 
23:21 כי סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה׃

23:22 שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך׃

23:23 אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃

23:24 גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו׃

23:25 ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך׃

 < 
23:26 תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה׃

23:27 כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃

23:28 אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃

23:29 למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃

23:30 למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך׃

 < 
23:31 אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים׃

23:32 אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃

23:33 עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃

23:34 והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל׃

23:35 הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד׃

 < 

* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 24  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

24:1 אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם׃

24:2 כי שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה׃

24:3 בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן׃

24:4 ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים׃

24:5 גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כח׃

 < 
24:6 כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ׃

24:7 ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו׃

24:8 מחשב להרע לו בעל מזמות יקראו׃

24:9 זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ׃

24:10 התרפית ביום צרה צר כחכה׃

 < 
24:11 הצל לקחים למות ומטים להרג אם תחשוך׃

24:12 כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃

24:13 אכל בני דבש כי טוב ונפת מתוק על חכך׃

24:14 כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת׃

24:15 אל תארב רשע לנוה צדיק אל תשדד רבצו׃

 < 
24:16 כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה׃

24:17 בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך׃

24:18 פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו׃

24:19 אל תתחר במרעים אל תקנא ברשעים׃

24:20 כי לא תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך׃

 < 
24:21 ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב׃

24:22 כי פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע׃

24:23 גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב׃

24:24 אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים׃

24:25 ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב׃

 < 
24:26 שפתים ישק משיב דברים נכחים׃

24:27 הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך׃

24:28 אל תהי עד חנם ברעך והפתית בשפתיך׃

24:29 אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו׃

24:30 על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב׃

 < 
24:31 והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה׃

24:32 ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר׃

24:33 מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃

24:34 ובא מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 25  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

25:1 גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה׃

25:2 כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃

25:3 שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃

25:4 הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי׃

25:5 הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו׃

 < 
25:6 אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדלים אל תעמד׃

25:7 כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך׃

25:8 אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃

25:9 ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל׃

25:10 פן יחסדך שמע ודבתך לא תשוב׃

 < 
25:11 תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו׃

25:12 נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃

25:13 כצנת שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב׃

25:14 נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר׃

25:15 בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר גרם׃

 < 
25:16 דבש מצאת אכל דיך פן תשבענו והקאתו׃

25:17 הקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך׃

25:18 מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃

25:19 שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה׃

25:20 מעדה בגד ביום קרה חמץ על נתר ושר בשרים על לב רע׃

 < 
25:21 אם רעב שנאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים׃

25:22 כי גחלים אתה חתה על ראשו ויהוה ישלם לך׃

25:23 רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר׃

25:24 טוב שבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃

25:25 מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק׃

 < 
25:26 מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע׃

25:27 אכל דבש הרבות לא טוב וחקר כבדם כבוד׃

25:28 עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 26  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

26:1 כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא נאוה לכסיל כבוד׃

26:2 כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא׃

26:3 שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים׃

26:4 אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה׃

26:5 ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו׃

 < 
26:6 מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד כסיל׃

26:7 דליו שקים מפסח ומשל בפי כסילים׃

26:8 כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד׃

26:9 חוח עלה ביד שכור ומשל בפי כסילים׃

26:10 רב מחולל כל ושכר כסיל ושכר עברים׃

 < 
26:11 ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו׃

26:12 ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו׃

26:13 אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות׃

26:14 הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו׃

26:15 טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו׃

 < 
26:16 חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם׃

26:17 מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו׃

26:18 כמתלהלה הירה זקים חצים ומות׃

26:19 כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני׃

26:20 באפס עצים תכבה אש ובאין נרגן ישתק מדון׃

 < 
26:21 פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדונים לחרחר ריב׃

26:22 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃

26:23 כסף סיגים מצפה על חרש שפתים דלקים ולב רע׃

26:24 בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃

26:25 כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו׃

 < 
26:26 תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל׃

26:27 כרה שחת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב׃

26:28 לשון שקר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 27  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

27:1 אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום׃

27:2 יהללך זר ולא פיך נכרי ואל שפתיך׃

27:3 כבד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם׃

27:4 אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה׃

27:5 טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃

 < 
27:6 נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא׃

27:7 נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל מר מתוק׃

27:8 כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו׃

27:9 שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש׃

27:10 רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק׃

 < 
27:11 חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר׃

27:12 ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו׃

27:13 קח בגדו כי ערב זר ובעד נכריה חבלהו׃

27:14 מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו׃

27:15 דלף טורד ביום סגריר ואשת מדונים נשתוה׃

 < 
27:16 צפניה צפן רוח ושמן ימינו יקרא׃

27:17 ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו׃

27:18 נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד׃

27:19 כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם׃

27:20 שאול ואבדה לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה׃

 < 
27:21 מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו׃

27:22 אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו׃

27:23 ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים׃

27:24 כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור׃

27:25 גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים׃

 < 
27:26 כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים׃

27:27 ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 28  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

28:1 נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃

28:2 בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך׃

28:3 גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם׃

28:4 עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם׃

28:5 אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל׃

 < 
28:6 טוב רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר׃

28:7 נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו׃

28:8 מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו׃

28:9 מסיר אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה׃

28:10 משגה ישרים בדרך רע בשחותו הוא יפול ותמימים ינחלו טוב׃

 < 
28:11 חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו׃

28:12 בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם׃

28:13 מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃

28:14 אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה׃

28:15 ארי נהם ודב שוקק משל רשע על עם דל׃

 < 
28:16 נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים׃

28:17 אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו׃

28:18 הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת׃

28:19 עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף רקים ישבע ריש׃

28:20 איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה׃

 < 
28:21 הכר פנים לא טוב ועל פת לחם יפשע גבר׃

28:22 נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבאנו׃

28:23 מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון׃

28:24 גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית׃

28:25 רחב נפש יגרה מדון ובוטח על יהוה ידשן׃

 < 
28:26 בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט׃

28:27 נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב מארות׃

28:28 בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 29  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

29:1 איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא׃

29:2 ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם׃

29:3 איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון׃

29:4 מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה׃

29:5 גבר מחליק על רעהו רשת פורש על פעמיו׃

 < 
29:6 בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח׃

29:7 ידע צדיק דין דלים רשע לא יבין דעת׃

29:8 אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף׃

29:9 איש חכם נשפט את איש אויל ורגז ושחק ואין נחת׃

29:10 אנשי דמים ישנאו תם וישרים יבקשו נפשו׃

 < 
29:11 כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה׃

29:12 משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים׃

29:13 רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם יהוה׃

29:14 מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון׃

29:15 שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו׃

 < 
29:16 ברבות רשעים ירבה פשע וצדיקים במפלתם יראו׃

29:17 יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך׃

29:18 באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו׃

29:19 בדברים לא יוסר עבד כי יבין ואין מענה׃

29:20 חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו׃

 < 
29:21 מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון׃

29:22 איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע׃

29:23 גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃

29:24 חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד׃

29:25 חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃

 < 
29:26 רבים מבקשים פני מושל ומיהוה משפט איש׃

29:27 תועבת צדיקים איש עול ותועבת רשע ישר דרך׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 30  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

30:1 דברי אגור בן יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל׃

30:2 כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי׃

30:3 ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע׃

30:4 מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע׃

30:5 כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃

 < 
30:6 אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת׃

30:7 שתים שאלתי מאתך אל תמנע ממני בטרם אמות׃

30:8 שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי׃

30:9 פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי׃

30:10 אל תלשן עבד אל אדנו פן יקללך ואשמת׃

 < 
30:11 דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך׃

30:12 דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ׃

30:13 דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו׃

30:14 דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃

30:15 לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא אמרו הון׃

 < 
30:16 שאול ועצר רחם ארץ לא שבעה מים ואש לא אמרה הון׃

30:17 עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר׃

30:18 שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים׃

30:19 דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה׃

30:20 כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און׃

 < 
30:21 תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת׃

30:22 תחת עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע לחם׃

30:23 תחת שנואה כי תבעל ושפחה כי תירש גברתה׃

30:24 ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחכמים׃

30:25 הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם׃

 < 
30:26 שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם׃

30:27 מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו׃

30:28 שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך׃

30:29 שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת׃

30:30 ליש גבור בבהמה ולא ישוב מפני כל׃

 < 
30:31 זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקום עמו׃

30:32 אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה׃

30:33 כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב׃


* ----------------------------------------

מִשְׁלֵי פרק 31  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31:1 דברי למואל מלך משא אשר יסרתו אמו׃

31:2 מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי׃

31:3 אל תתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין׃

31:4 אל למלכים למואל אל למלכים שתו יין ולרוזנים או שכר׃

31:5 פן ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל בני עני׃

 < 
31:6 תנו שכר לאובד ויין למרי נפש׃

31:7 ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר עוד׃

31:8 פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף׃

31:9 פתח פיך שפט צדק ודין עני ואביון׃

31:10 אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃

 < 
31:11 בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃

31:12 גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה׃

31:13 דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה׃

31:14 היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה׃

31:15 ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃

 < 
31:16 זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם׃

31:17 חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה׃

31:18 טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בליל נרה׃

31:19 ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך׃

31:20 כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון׃

 < 
31:21 לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבש שנים׃

31:22 מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה׃

31:23 נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ׃

31:24 סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני׃

31:25 עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃

 < 
31:26 פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה׃

31:27 צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל׃

31:28 קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה׃

31:29 רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה׃

31:30 שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃

 < 
31:31 תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה׃

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Proverbs

Bible - Hebrew Modern Version (HMV)